About caman72

I'm a curious generalist who sees opportunities rather than obstacles. Experienced within marketing, product- & concept management and business development. Outside of work? I love padel and all kinds of activities involving family and friends.

Vad är egentligen bra inomhusluft?

Featured

I vårt förra blogginlägg ville vi sätta spotlighten på inomhusluft och varför vi borde bry oss mer om den. God inomhusluft håller dig frisk och får dig att må, prestera och sova bättre. Det är ganska goda skäl att hålla ett öga på luftkvaliteten.

Så vad är då bra inomhusluft? Och hur vet vi om luften vi andas in är bra eller dålig? När det gäller vatten kan vi både se och lukta om det är bra eller dåligt. Och vi kan definitivt märka när det finns en vattenläcka. Men luften kan vi ju inte ens se…

Vår hypotes är att det är därför vi inte bryr oss så mycket om den. Så vi ser vi det som en av våra uppgifter att göra det osynliga synligt. Tack vare digitalisering och sensorteknik kan vi nu mäta olika parametrar i inomhusluften och med hjälp av insamlad data kan vi faktiskt både visualisera luften och ta reda på hur luftkvaliteten är!

Det här med luftkvalitet och inneklimat är ju en hel vetenskap, så till att börja med kommer jag att presentera några parametrar som vi anser är viktiga att mäta för att förstå om inomhusluften och -klimatet i ett rum är bra eller dåligt. Och i efterföljande bloggposter kommer vi djupdyka i var och en av dessa: temperatur, luftfuktighet, koldioxid, organiska kolväten och partiklar.

Temperatur

Temperatur är en av de viktigaste faktorerna när det gäller hur du upplever inomhusmiljön i t.ex. ditt hem, på din arbetsplats eller din skola. För att du ska uppleva en god komfort inomhus vill man försöka hålla ett temperaturintervall från 21-26 grader C. För kontor och bostäder är en lämplig inomhustemperatur på sommaren 23-26 C och 20-24 C på vintern. Att det bör vara varmare på sommaren beror på att skillnaden mellan utomhus- och inomhustemperatur annars blir för stor. När man har lite tunnare sommarkläder på sig skulle man frysa inomhus om vi inte höjde temperaturen något.

Men hur du upplever temperaturen varierar från en individ till en annan. Beroende på till exempel kroppstemperatur, aktivitetstyp / -nivå, fuktighetsnivå och kläder som bärs. Detta kommer vi att ta upp i en separat bloggpost senare.

Relativ luftfuktighet (RF)

Relativ luftfuktighet är mängden fukt som finns i luften. Luftfuktigheten är beroende av temperaturen, eftersom varm luft håller mer fukt än kall luft. Men värms luften upp sjunker den relativa luftfuktigheten. Detta sker under vintern då kall utomhusluft tas in och värms upp. Sjunker temperaturen stiger den relativa luftfuktigheten. Detta är fallet i svala källare och därför är det olämpligt att förvara material som lätt suger åt sig fukt där.

När luftfuktigheten går under 30% kan du få irriterade slemhinnor, torra ögon och obehag i bihålorna. De senaste rönen säger t.o.m. att vi kan känna av detta redan när den går under 40%. Och när den stiger över 60% kan förekomsten av fukt och smuts få mögel och andra biologiska föroreningar att frodas. För höga nivåer kan bidra till tillväxt och spridning av ohälsosamma biologiska föroreningar.

Inandning eller beröring av mögel kan orsaka symtom av höfeber,så som nysningar, rinnande näsa, röda ögon och hudutslag. Mögel kan också utlösa astmaattacker. Och för hög luftfuktighet kan naturligtvis också orsaka skador på byggnaden. Slutsatsen är alltså att relativ luftfuktighet bör ligga i spannet 40-60%

Koldioxid (CO2)

Koldioxidansamling inomhus är vanligtvis relaterat direkt till närvaron, d.v.s hur många människor som vistas i ett rum. Icke-levande källor till gasen kan inkludera uppvärmning med gasol, gasspisar eller annan oventilerad gasförbränningsapparat. Det mäts i delar per miljon, ppm. I luften som vi andas ut är koldioxidnivån nästan alltid omkring 3,8 procent, vilket är 38 000 ppm. Eftersom luften blandas med omgivande luft reduceras koldioxid-koncentrationen.

Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten menar att i samlingslokaler, skolor, förskolor m.m. är koldioxidhalten ett mått på luftkvaliteten. Enligt Arbetsmiljöverket ska man eftersträva att hålla koldioxidhalten under 1 000 ppm.(Källa)

Låt oss kika närmare på hur olika nivåer av koldioxid påverkar oss:

400-800 ppm är det perfekta tillståndet när du upplever en god komfort.

800-1500 ppm – på den här nivån känner du dig lite dåsig och du märker att luften är innestängd/dålig. Det har inga hälsoeffekter, men rekommendationerna är att inte låta nivån stiga över detta intervall.

Högre nivåer av koldioxid kan orsaka vanliga symtom som huvudvärk, ökande puls, onormal trötthet, minskad produktivitet, sämre kognitivt tänkande, dålig koncentration, svagt illamående och andningssvårigheter.

Det bästa sättet att minska koldioxid är att öka luftflödet via ventilationssystemet. Om det inte är möjligt är det enklaste sättet att öppna dörrar eller fönster för att släppa ut koldioxiden och få in fräsch luft. Vid nybyggnation finns krav på ventilations- och inomhusklimatsystem och ofta behovsstyrda sådana. Detta innebär att luftflödet anpassas automatiskt beroende på hur många som vistas i rummet.

Lättflyktiga kolväten, eller flyktiga organiska föreningar (VOC)

VOC är kolbaserade kemikalier som släpps ut som gaser från fasta ämnen eller vätskor. Vissa VOC kan vi känna doften av när det finns höga nivåer, andra har ingen lukt. Det finns tusentals olika VOC-produkter som produceras och används i våra dagliga liv såsom målarfärg, träkonserveringsmedel, rengörings- och desinfektionsmedel, luftsprayer m.m. och från aktiviteter hemma som matlagning, rökning, vedeldade spisar m.m.

Risken för hälsoeffekter vid inandning av kemikalier beror på hur mycket som finns i luften, hur länge och hur ofta en person andas in dem. Flera studier tyder på att exponering för VOC kan förvärra symtomen hos personer som har astma eller är särskilt känsliga för kemikalier. Kortsiktiga effekter inkluderar ögon-, näs- och halsirritation, huvudvärk, illamående, försämring av astmasymtom. Långvarig exponering ökar risken för cancer, njurskador och nervskador.

Partiklar (PM 10, 2,5, 1)

I luften finns även fina dammpartiklar eller droppar som varierar från 10, 2,5, 1 mikron eller ännu mindre i bredd. För att sätta det i ett sammanhang så finns det cirka 10 000 mikron i en cm. Ny forskning visar att de minsta partiklarna i luften är de farligaste. Personer med andnings- och hjärtproblem, barn och äldre kan vara särskilt känsliga.

PM10 är tillräckligt stora för att stoppas när de kommer in i vår hals. PM2.5 stoppas upp i lungorna, medan PM1 är så små att kroppen inte kan filtrera dem vid inandning och därmed kan de komma in i våra lungor, tränga in i blodströmmen och i och med detta kan de orsaka allvarliga hälsoeffekter. Genom att använda filter kan en majoritet av partiklarna som kommer in med utomhusluften filtreras bort.

Utomhuspartiklar kommer främst från bilar, lastbilar och andra fordon, medan inomhuspartiklar kommer från tobaksrök, matlagning, brinnande ljus, oljelampor eller drift av eldstäder etc. Partiklarna finns överallt, särskilt på mattor, leksaker med stoppning/gosedjur, stoppade möbler, kuddar, filtar och andra sängkläder.

Dammnivåer över 100 mikron / m3 kan orsaka vissa kortsiktiga hälsoeffekter som irritation i ögon, näsa, hals och lungor, hosta, nysningar, rinnande näsa och andnöd. Om du har kroniska andningssvårigheter, som astma eller bronkit, och damm är en av de saker du är känslig för, kan partiklar påverka din lungfunktion och förvärra din astma.

Om du är känslig, se till att ditt hem hålls rent och dammfritt. Dammsug också mattor, stoppade möbler, kuddar, filtar och sängkläder. Kom ihåg att kolla ditt barns mjuka leksaker – de kan innehålla damm och kvalster och orsaka andningssvårigheter. Du kan också överväga att köpa en luftrenare med HEPA-filter.

Låt mig runda av

Oj, det här blev en hel del information så här sätter jag punkt för den här gången. Om du känner att du vill ”nerda in dig” mer kan du besöka RESET ™ Standard-webben. De har mycket bra information om sensorer, monitorering och frisk luft. RESET kombinerar utvecklingen av liveövervakning och molnprogramvara för att öka synligheten och för att bygga en bank av hälsodata.

Har du frågor eller vill diskutera inomhusluft rent generellt?
Hör gärna av dig till oss – vi älskar ämnet!

What is good indoor air?

In our previous post we wanted to put light on indoor air, and why we should care about it. Good indoor air keeps you healthy, and makes you feel, perform and sleep better. Those are quite good reasons to keep an eye on air quality.

So, what is good air? And how do we know if the air we breathe is good or bad? When it comes to water we can both see it and smell it. And we can definitely notice when there is a water leak. But air, we can’t even see…and our theory is that that’s why we don’t care that much about indoor air. So one of our tasks is to visualize the invisible. Thanks to digitization and sensor technique we can now measure different parameters in indoor environments, and then we actually can visualize air and find out what the air quality is! Great, isn’t it?

Let me start by introducing you to some parameters that we believe are important to keep an eye on to understand if the air quality in a room is good or bad.

Temperature

Temperature is one of the main factors that determines how comfortable you feel inside your room or your office. To stay comfortable you would want to try to maintain a temperature range indoors from 21-26 degrees C. For offices and housing, a suitable indoor temperature in the summer is 23-26 C, and 20-24 C in the winter. The fact that it should be warmer in the summer is because the difference between outside and indoor temperature becomes too great otherwise. Wearing summer clothes mean that we would freeze indoors if we didn’t raise the temperature slightly.

However, how you experience temperature varies from one individual to another, depending on for example body temperature, activity type/-level, humidity level, and clothes worn. These factors will be presented in a separate blog post later on.

Relative Humidity (RH)

Relative humidity is the amount of moisture present in the air. It is dependent on temperature as warm air holds more moisture than cold air. Optimal RH is from 40% to 60%.

When it goes below 30% you may experience irritated mucous membranes, dry eyes and sinus discomfort. When it goes above 60% the presence of moisture and dirt can cause mould and other biological contaminants to thrive. RH levels that are too high can contribute to the growth and spread of unhealthy biological pollutants. Inhaling or touching mould can cause hay fever-type symptoms such as sneezing, runny nose, red eyes and skin rashes. Mould can also trigger asthma attacks. And too much humidity can of course also cause damage to the building.

Carbon Dioxide (CO2)

Carbon dioxide accumulation indoors is normally related directly to the number of occupants. Non-living sources of the gas may include space heaters, clothes dryers, stoves, or any other unvented gas-burning appliance. It is measured in parts per million, ppm.

400-800 ppm is the ideal state when you would feel comfortable.

800-1500 ppm – at this level, you would feel slightly drowsy and you would notice that the air is stale. It has no health effects, but it’s recommended not to not let it go beyond this range.

Higher levels of CO2 can cause common symptoms such as headaches, an increasing pulse rate, uncharacteristically high fatigue, decrease in productivity / cognitive thinking skills, poor concentration, slight nausea, and breathing difficulties.

The best way to reduce CO2 is to increase the airflow by turning up the ventilation system. If that’s not possible, opening doors or windows to let the CO2 out is the easiest way. Today ventilation- and indoor climate systems often are demand controlled. This means that the air flow adapts automatically depending on how many people are in the room.

Volatile Organic Compounds (VOCs)

VOC are carbon-based chemicals that are emitted as gases from solids or liquids. Some VOCs we can smell when there are high levels, others have no odour. There are thousands of different VOCs produced and used in our daily lives such as household products (paint, wood preservatives, aerosol sprays, cleansers and disinfectants, moth repellents and air fresheners, etc) and from activities at home (cooking, dry cleaning, smoking, wood burning stoves, etc).

The risk of health effects from inhaling any chemicals depends on how much is in the air, how long and how often a person breathes it in. Several studies suggest that exposure to VOCs may make symptoms worse in people who have asthma or are particularly sensitive to chemicals. Short-term effects include eye, nose and throat irritation, headaches, nausea, worsening of asthma symptoms. Long-term exposure increases risk of cancer, kidney damage and nerve damage.

Particulate Matter (PM 10, 2.5, 1)

These are fine dust particles or droplets in the air that vary from 10, 2.5, 1 microns or even less in width. To put it in context, there are about 10,000 microns in a cm. New research indicates the smallest particles in the air are the most dangerous. People with breathing and heart problems, children and the elderly may be particularly sensitive.

PM10 are big enough to be stopped when entering the throat. PM2.5 are dealt with in the lungs, while PM1 are small enough that the body cannot filter them when inhaled and thus enter our lungs, penetrate into the blood stream and can cause serious health effects. By using filters a majority of the particles from outside can be removed, and focus should of course be on filtering particles that are 1 μm (micrometre) or smaller in diameter – PM1.

Outdoor particles primarily come from cars, trucks, and other vehicles, while indoor particles come from tobacco smoke, cooking (e.g. frying, sautéing, and broiling), burning candles or oil lamps, and operating fire places etc. These are everywhere especially on carpets, stuffed toys, upholstered furniture, pillows, blankets and other beddings.

Dust levels above 100 microns/m3 may cause some short-term health effects such as eye, nose, throat and lung irritation, coughing, sneezing, runny nose and shortness of breath. If you have chronic respiratory conditions such as asthma, rhinitis or bronchiolitis and dust is one of the things you’re sensitive to, particles can affect your lung function and worsen your asthma. If you are sensitive, make sure that your home is kept clean and dust free. Also vacuum your carpets, upholstered furniture, pillows, blankets and beddings. Remember to check your child’s stuffed toys for dander or dust mites, these could be the ones causing his/her respiratory conditions. You may also consider buying an air purifier with HEPA filters.

Summarizing

Wow, that was a lof of information. And I could go on and on about good indoor air…but, I will make a pause here.

If you feel that you really want to nerd into this, you can visit the RESET™ Standard web. They have a lot of good information on sensors, monitoring, and healthy air. RESET combines the development of live monitoring and cloud software to increase the visibility of building health data.

Questions, or up for a chat? Drop us a line or give us a call!

Indoor air – why should you care about it?

We have a passion for indoor air. Why you may wonder? From the very first moment in life we need air. We start life taking a deep breath of air and from that very moment we are dependant on it – for life, health and well being.

Nowadays we spend more than 90% of our time indoors. That’s equal to 21.6 hours each day, and on average 628 992 hours in a life time.

Seeing it from another perspective we spend 58 years of our life at home – and 27 of those years are spent in the bedroom.

To add on more perspectives, you breathe around 8 to 10 liters of air every minute. Normally, you breathe 6 liters of air per minute when you rest, and around 100 liters when you work out.

With those perspectives in mind, it’s actually so that indoor air can be up to 5 times more polluted than outside air. And clean air is the foundation for life. And for staying healthy and productive. That’s why we have a passion for improving indoor air.

What are your thoughts on this? Please share with us!

Interested in more facts on air and its effect on health and productivity? Visit our web page: https://www.lindabinnovationhub.com/future-indoor-air/did-you-know/